Algemene voorwaarden

Ingrid W
521, Palonnière
03360 Meaulne-Vitray
SIREN 914871819

Artikel 1 Algemeen 

 

 1. In deze algemene voorwaarden (AV) worden de hiernavolgende termen in de navolgende  betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 2. Aanbod: iedere aanbieding/offerte tot het verrichten van diensten door Ingrid W.
 3. Diensten: de diensten van Ingrid W betreffen diverse fotografiediensten voor vastgoed en  het maken van plattegronden van onroerende zaken. 
 4. Dienstverlener: Ingrid W. 
 5. Opdrachtgever: de consument of de degene die handelt in de uitoefening van beroep of  bedrijf. 
 6. Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichting tussen Opdrachtgever en  Ingrid W, waarmee deze AV een onverbrekelijk geheel vormen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 

 1. Deze AV zijn van toepassing op elk aanbod, elke overeenkomst en elke dienst.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt de opdrachtgever de beschikking over  deze AV. 
 3. Afwijking van deze AV is in principe niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de  AV worden afgeweken voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ingrid W is  overeengekomen. 
 4. Deze AV zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van  de opdrachtgever. 
 5. De AV van de opdrachtgever zijn uitgesloten. 
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze AV gedeeltelijk of geheel nietig zijn of  worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze AV in stand, en zal de  nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde  strekking als de originele bepaling. 
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze AV,  dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze AV. 

Artikel 3 Het aanbod 

 

 1. Alle door Ingrid W gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk  anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig  is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Ingrid W is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door de opdrachtgever  schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  Niettemin heeft Ingrid W het recht een overeenkomst met een (potentiële) opdrachtgever  om een voor Ingrid W gegronde reden te weigeren. 
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is  voldoende gespecificeerd, zodat de opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling  van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de  overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Ingird W zijn in beginsel indicatief en geven de  opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een aanbod of  overeenkomst van Ingrid W heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (digitaal of  per post) aan Ingrid W te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord  geeft op het aanbod per e-mail. 
 2. Ingrid W heeft het recht om de (ondertekende) overeenkomst te herroepen binnen vijf  (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
 3. Ingrid W is niet gehouden aan een aanbod indien de opdrachtgever redelijkerwijs had  kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod  een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan  de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 
 4. Indien de opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de tot dan toe  daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij de  opdrachtgever. 
 5. Het herroepingsrecht van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 6. Indien de overeenkomst door meerdere opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke  opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de  overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 5 Duur van de overeenkomst 

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking  van de opdracht met zich brengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van  de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet  beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Ingrid W van de  opdrachtgever krijgt. 
 2. Zowel de opdrachtgever als Ingrid W kan de overeenkomst ontbinden op grond van een  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij  schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van  haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.  Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van de  opdrachtgever. 
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever  onverlet voor zover Ingrid W ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft  verricht of prestaties heeft geleverd. De opdrachtgever dient de overeengekomen  vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de overeenkomst, is de opdrachtgever de tot  dan toe daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd, inclusief de bestede tijd. De  urenregistratie van Ingrid W is hierbij leidend. 
 5. Zowel de opdrachtgever als Ingrid W kan de overeenkomst zonder nadere  ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen  ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of  de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven  vermeld zich voordoet, is Ingrid W nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen  gelden en/of schadevergoeding. 

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening 

 

 1. Ingrid W zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke  zorgvuldigheid uit te voeren. Ingrid W staat in voor een professionele en onafhankelijke  dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen  welke uitvoerig is beschreven.
 2. De overeenkomst op basis waarvan Ingrid W de diensten uitvoert, is leidend voor de  omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden  uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan  de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst. 
 3. De door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Ingrid W aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Ingrid W heeft het recht haar  dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of  onvolledig blijkt te zijn. 
 4. Bij de uitvoering van de diensten is Ingrid W niet verplicht of gehouden om de  aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang  van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere  werkzaamheden opleveren voor Ingrid W,dan is de opdrachtgever gehouden om  dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een  nieuwe offerte. 
 5. Ingrid W is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden  in te schakelen. 
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Ingrid W de opdrachtgever  tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 
 7. De uitvoering van de diensten is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte  informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor  een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Ingrid W aansprakelijk voor het bijstellen  van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten wordt  vertraagd doordat bijvoorbeeld de opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het  gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking  verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Ingrid W of er door  andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van de opdrachtgever komen,  sprake is van vertraging heeft Ingrid W recht op een redelijke verhlenging van de  (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van de  opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever ontvangt de foto’s, plattgronden en/of overige resultaten nadat de  opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald. 

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever 

 

 1. De opdrachtgever is verplicht alle door Ingrid W verzochte informatie alsmede relevante  bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de  werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en  doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat  Ingrid W niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende  stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor  rekening en risico van de opdrachtgever. 
 2. Ingrid W is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte  informatie te controleren of om de opdrachtgever te updaten met betrekking tot de  informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ingrid W verantwoordelijk  voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ingrid W voor derden is  samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst. 
 3. Ingrid W kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om  aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Ingrid W gerechtigd om haar  werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te  zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens de  opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient de opdrachtgever dit direct,  dan wel uiterlijk drie (3) werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te  maken aan Ingrid W. 

Artikel 8 Metingen, plattegronden, Artist’s impressions. 

 

 1. Ingrid W verricht geen metingen. Plattegronden, Artist’s impressions en andere  overeengekomen werkzaamheden worden verricht op basis van door de opdrachtgeven  ter beschikking gestelde afmetingen en schetsen. 
 2. De plattegronden en Artist’s impressions worden door Ingrid W zo getrouw mogelijk  opgesteld. Ingrid W is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuistheden of  onvolledigheden van de metingen.  

Artikel 9 Fotografie 

 

 1. De uitvoering van de fotografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s,  tenzij anders overeengekomen. 
 2. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. De opdrachtgever die akkoord gaat met  de offerte, gaat tevens akkoord met stijl en aanpak van Ingrid W. Ingrid W is gerechtigd  om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming  van de wensen van de opdrachtgever. 
 3. Indien Ingrid W voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst genoodzaakt is  aanvullend materiaal te huren, het aantal foto’s te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden.  Ingrid W zal de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 1. Ingrid W kan van de opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken  omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden  of overige externe factoren naar inzicht van Ingrid W een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval  aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden. 
 2. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij Ingrid W, tenzij  expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk  door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm  van een licentie zoals door Ingrid W bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van  auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de  auteursrechten van Ingrid W is artikel 18 van deze AV van toepassing. 
 3. Indien de opdrachtgever verzoekt om het eigendom op de fotografische werken, dan kan  dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Ingrid W waarbij  aanvullende kosten zullen worden gerekend. 
 4. De opdrachtgever kan slechts de door Ingrid W goedgekeurde en bewerkte foto’s  ontvangen. De opdrachtgever heeft nimmer recht op de ‘ruwe’, onbeperkte foto’s. 

Artikel 10 Oplevering 

 

 1. De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn. Ingrid W zal de te ontwikkelen  fotoreportage opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de  specificaties van de overeenkomst, waardoor de opleverdatum kan afwijken van de  overeengekomen datum. 
 2. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever na oplevering recht heeft op één of  meerdere aanpassingsrondes, bijvoorbeeld bij Azrtist’s Impressions, dan zijn de kosten  hiervan afhankelijk van hetgeen partijen in de overeenkomst hebben vastgelegd. 
 3. Ingrid W heeft het recht om alle door haar opgeleverde werken te signeren, dan wel haar  naam al dan niet met een logo te (doen) vermelden. Eveneens komt haar het recht toe om  al haar werken, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten  rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe  (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever is verkregen. 

Artikel 11 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze aangepast dient te  worden, of wanneer op verzoek van de opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn  om tot het gewenste resultaat te komen, is de opdrachtgever verplicht om deze  aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ingrid W is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van de opdrachtgever verlangen  dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. 
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Ingrid W;  wanneer zij een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in  redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan de  opdrachtgever.

Artikel 12 Prijzen en betaling 

 

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.
 2. Ingrid W voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.
 3. De opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van de opdrachtgever door Ingrid W ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk  anders overeengekomen.
 4. Na ontvangst van het overeengekomen voorschot zal Ingrid W de werkzaamheden  aanvangen. 
 5. Ingrid W is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen. Overige  prijswijzigingen gedurende de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover  deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst. 
 6. De opdrachtgever dient de kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de  opgegeven betaaltermijn op de bankrekening zoals vermeld op de factuur te voldoen. 7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot  betaling jegens de opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van de  opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 13 Incassobeleid 

 

 1. Wanneer de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting voldoet, is deze van  rechtswege in bgverzuim.  
 2. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, zal Ingrid W zonder nadere  ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening. 
 3. Indien Ingrid W meer of hogere kosten, die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, heeft  gemaakt, komen deze in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte (buiten)gerechtelijke- en executiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 

 1. Ingrid W gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de opdrachtgever en zal  deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Ingrid  W de betrokkene hierover informeren. 
 2. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met  gebruikmaking van een dienst van Ingrid W verwerkt worden. De opdrachtgever staat er  tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt  op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart de opdrachtgever Ingrid W tegen elke  (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de de  overeenkomst. 
 3. Indien Ingrid W op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van  informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een  beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de  gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 

 1. Ingrid W heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens,  databestanden en meer onder zich te houden indien de opdrachtgever nog niet (volledig)  aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht  indien een voor Ingrid W gegronde reden zich voordoet die opschorting in dat geval  rechtvaardigt. 
 2. Ingrid W is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten  zodra de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de de overeenkomst  voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De  opschorting zal terstond aan de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. 
 3. Ingrid W is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als  gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van  de opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is de  opdrachtgever verplicht om Ingrid W te vergoeden voor elk financieel verlies dat Ingrid  W lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van de opdrachtgever. 

Artikel 16 Overmacht 

 

 1. Ingrid W is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar  verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. 
 2. Onder overmacht aan de zijde van Ingrid W wordt in elk geval verstaan, maar is niet  beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ingrid W, (ii) het niet naar behoren  nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de opdrachtgever of diens  derden aan Ingrid W zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van  programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv)  overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of  telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte en (vii) overige situaties die naar het oordeel van  Ingrid W buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen  tijdelijk of blijvend verhinderen. 
 3. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of  gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de overeenkomst  zullen in dat geval door de opdrachtgever worden betaald. Ingrid W is niet verplicht om  de opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een  dergelijke herroeping. 

Artikel 17 Beperking van aansprakelijkheid 

 

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een  tekortkoming van Ingrid W alleen geacht te bestaan indien Ingrid W dit resultaat bij het  aanvaarden van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd. 
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Ingrid W, is Ingrid W uitsluitend  gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien de opdrachtgever Ingrid W binnen veertien (14) dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld  en Ingrid W deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft  hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Ingrid W in staat is  om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van diensten door Ingrid W leidt tot aansprakelijkheid van Ingrid  W, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de  overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door de  opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan  opzet grenzende roekeloosheid zijdens Ingrid W. Onder directe schade wordt verstaan:  redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling  van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 
 4. Ingrid W sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Ingrid W is niet  aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of  geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen,  vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 
 5. De opdrachtgever vrijwaart Ingrid W voor alle aanspraken van derden als gevolg van een  gebrek ten gevolge van een dienst die door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en  mede bestond uit door Ingrid W geleverde diensten, tenzij de opdrachtgever kan  aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Ingrid W. 
 6. Enige door Ingrid W opgeleverde adviezen, op basis van door de opdrachtgever  onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid  van Ingrid W. 
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Ingrid W is niet bindend en slechts adviserend  van aard. De opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de  voorstellen en hierin genoemde adviezen van Ingrid W opvolgt. Alle gevolgen  voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van de  opdrachtgever. De opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die  afwijken van het (op)geleverde advies van Ingrid W. Ingrid W is niet gehouden aan enige  vorm van restitutie indien dit het geval is. 
 8. Indien door of namens de opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Ingrid W  nimmer aansprakelijk voor het handelen en de adviezen van de door de opdrachtgever  ingeschakelde derde alsmede het verwerken ervan in haar eigen advies. 
 9. Ingrid W is niet verantwoordelijk voor een juiste en volledige overbrenging van de  inhoud van en door/namens Ingrid W verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst  ervan. 
 10. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ingrid W  vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ingrid W binnen een  jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten  waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst  tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ingrid W. 

Artikel 18 Geheimhouding 

 

 1. Ingrid W en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke  informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit  voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan  verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de  informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij  de opdrachtgever aan Ingrid W bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Ingrid W is verkregen.
 2. De geheimhoudingsverplichting leggen Ingrid W en de opdrachtgever ook de door hen in  te schakelen derden op. 

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten (IER) 

 

 1. Alle IER en auteursrechten van Ingrid W waaronder in ieder geval begrepen, maar niet  beperkt tot alle foto’s, plattegronden, Artist’s impressions en adviezen berusten  uitsluitend bij Ingrid W en worden niet overgedragen aan de opdrachtgever tenzij  uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde werken van Ingrid W  worden overgedragen aan de opdrachtgever, dan is Ingrid W gerechtigd hiervoor een  aparte overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van  de opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door de opdrachtgever te worden  voldaan alvorens zij de betreffende werken met de daarop rustende IER verkrijgt. 
 3. Het is de opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IER en  auteursrechten van Ingrid W rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen  of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden)  zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingrid W. Indien de  opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Ingrid W opgeleverde zaken,  dient Ingrid W expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 4. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt de opdrachtgever een gebruiksrecht van de  werken die in haar opdracht zijn gemaakt. Het is de opdrachtgever verboden om de zaken  en bescheiden waarop de IER van Ingrid W rusten anders te gebruiken dan  overeengekomen in de overeenkomst. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming van Ingrid W wijzigingen aanbrengt, is de opdrachtgever een  direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000 en € 250 voor elke dag dat de  overtreding voortduurt. 
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een  inbreuk op de IER voordoet. 
 6. Ingrid W behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door haar opgeleverde fotografische werken inclusief plattegronden. Het is de opdrachtgever niet  toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere  rechten van IER uit de werken te verwijderen of te wijzigen. 

Artikel 20 Vrijwaring en juistheid van informatie 

 

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en  volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm  dan ook die zij aan Ingrid W verstrekt in het kader van een overeenkomst, alsmede voor  de gegevens die zij van derden heeft verkregen en aan Ingrid W zijn verstrekt ten behoeve  van de uitvoering van de opdracht.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Ingrid W van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet  tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle  juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. 
 3. De opdrachtgever vrijwaart Ingrid W voor alle aanspraken van de opdrachtgever en door  hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van de  opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen  benodigd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. 
 4. De opdrachtgever vrijwaart Ingrid W voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien  uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever, waaronder tevens  verstaan maar niet beperkt tot IER op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en  informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het  handelen of nalaten van de opdrachtgever jegens derde(n). 
 5. Indien de opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan  Ingrid W verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en  defecten. 

Artikel 21 Klachten 

 

 1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de service van Ingrid W of anderszins  klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht om deze  klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na de  betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen of schriftelijk gemeld worden via  ingrid@ingridw.nl onderwerp ‘Klacht’
 2. Ingrid W neemt iedere klacht, mits door de opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of  toegelicht, direct in behandeling. 
 3. Ingrid W zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst  van de klacht,inhoudelijk reageren. 
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 22 Toepasselijk recht 

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ingrid W en de opdrachtgever is Frans recht van  toepassing. 
 2. Ingrid W heeft het recht deze AV te wijzigen en zal de opdrachtgever hiervan op de  hoogte stellen. 
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ingrid W en  de opdrachtgever, worden beslecht door de rechter van de bevoegde rechtbank.